Salvestroly proti rakovine

 Úvod V rozvinutých krajinách stúpa po?et osôb s onkologickými ochoreniami. Výskyt týchto ochorení ovplyv?uje celý rad faktorov, približne tretina z nich je spojená s výživou.Potraviny pochádzajúce z po?nohospodárskej produkcie a potravinárskej ve?kovýroby obsahujú menej živín potrebných na zachovanie dobrého zdravotného stavu ako to bolo v minulosti, ke? do výroby potravín a do prírody neuvážene nezasahoval ?lovek a chemický priemysel. Táto skuto?nos? sa odráža vo výskyte civiliza?ných chorôb vrátane rakoviny.Prelomové objavy britských vedcov osvetlili spojitos? medzi konkrétnymi zložkami stravy a schopností ?udského tela úspešne ?eli? rakovine – preventívne a aj v lie?be. Fytoalexíny a salvestroly Fytoalexíny tvoria obranný mechanizmus rastlín vo?i patogénnym ?inite?om – od hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb až po škodcov spomedzi hmyzu. Tieto látky s najrozmanitejšou chemickou štruktúrou boli vždy prirodzene obsiahnuté aj v ?udskej strave rastlinného pôvodu. Ich ú?inky na normálne fungovanie procesov v ?udskom tele sú nezastupite?né.Niektoré fytoalexíny však v tele plnia celkom špecifickú úlohu – chránia pred rakovinou, a to v každej fáze jej vzniku a rozvoja. Tieto konkrétne fytoalexíny dostali názov salvestroly. Antigén CYP1B1 Jedným zo zásadných objavov britských vedcov je objav enzýmu CYP1B1, ktorý sa vyskytuje len v nádorových bunkách. Prítomnos? enzýmu bola preukázaná v predrakovinových a rakovinových bunkách a v metastázach nádoru mozgu, prsníka, prostaty, p?úc, semenníkov, pe?ene, obli?iek, mo?ového mechúra, ?riev a kone?níka, pažeráka, lymfatických uzlín, vaje?níkov, maternice, kože, žalúdka a spojivových tkanív. Tento enzým transformuje salvestroly na látky, ktoré spôsobujú odumieranie nádorových buniek.Zdravé bunky na konci bunkového cyklu prirodzeným spôsobom odumierajú a sú nahrádzané svojimi kópiami. Naopak, nádorové bunky stratili svoju schopnos? odumiera?, len sa množia. Metabolity salvestrolov v?aka enzýmu CYP1B1 vracajú nádorovým bunkám schopnos? odumrie?. Štúdie s resveratrolom Resveratrol je fytoalexín rovnako ako salvestrol, ktorého pozitívne ú?inky na ?udské zdravie vrátane protinádorových, boli opísané v mnohých štúdiách. Vyskytuje sa asi len v 20 rastlinách, vo ve?kej miere napríklad v hrozne a aj v ?ervenom víne. V styku s enzýmom CYP1B1 sa transformuje na piceatannol, ktorý spôsobí smr? nádorových buniek. Najnovší výskum ale preukázal, že protinádorový ú?inok resveratrolu má svoje limity a existuje rad ?alších rastlinných buniek so silnejším a cielenejším ú?inkom.Salvestroly vo výživovom doplnkuMnohé analýzy rozli?ných druhov zeleniny a ovocia predávaných v supermarketoch preukázali, že tieto produkty prakticky vôbec neobsahujú salvestroly, pretože sa pestujú s použitím mnohých druhov agrochemikálií. Salvestroly sú obsiahnuté iba v organicky pestovaných rastlinách. Tento zdroj však vôbec nemôže pokry? potreby ve?kého po?tu osôb, ale iba sezónnu spotrebu vlastníkov záhrad alebo sadov. Preto bola založená spolo?nos? Nature´s Defence Ltd., ktorá si kladie za úlohu vyrába? prípravky s koncentrovanými salvestrolmi v štandardizovanej farmaceutickej kvalite. Pri prevencii aj lie?be rakoviny je nutné užíva? kombináciu radu druhov salvestrolov, pretože každá z týchto látok je transportovaná tkanivom svojou vlastnou cestou a nie každá má schopnos? preniknú? do cie?ového tkaniva. Od laboratória k prírode Hlavnou osobnos?ou britského výskumného tímu je profesor klinickej biochémie Gerry Potter, ktorý vyvinul 25 nových protinádorových lie?ivých látok, prvé z nich už prišli na svetový trh. Niektoré z týchto umelo vytvorených látok majú chemickú štruktúru, ktorá je ve?mi podobná prírodným salvestrolom, ?o profesora Pottera priviedlo k výskumu autentických salvestrolov z prírody a ich užívaniu pri lie?be rakoviny. Sám profesor Potter je autorom názvu salvestrol.Druhou najvýznamnejšou osobnos?ou tímu je profesor Dan Burke, svetovo známy enzymológ, ktorý enzým CYP1B1 a jeho vlastnosti v rokoch 1991 – 1992 objavil a zásadným spôsobom tým prispel k novému po?atiu onkologickej lie?by.

Anerkannte Fortbildung: Immunsystem- und Virusbehandlung 

Themen

Die Entwicklung einer Substanz mit stark immunmodulierenden Eigenschaften
Human Papiloma Virus, ein Killer überwunden
Natürliche Erzeugung von Heat Shock Protein zur Senkung des Cortisolspiegels und Stress
Angewandte Praxiswissenschaft

Seminar info
Translate »
Interessante Berichte über Entwicklungen, seminars und Neuigkeiten